Nyhedsmail fra din revisor vedrørende Coronavirus

Jeg skriver til dig omkring de nye tiltag vedrørende Coronavirus og de økonomiske trusler der følger med.

Coronavirus og skatten

Skattekontoen
Normalt kan virksomheder have op til 200.000 kr. stående på skattekontoen, og det kræver at man forhøjer udbetalingsgrænsen hertil via Skat.dk -> Skattekonto -> Udbetalingsgrænse. Alt over dette beløb, tilbagebetales automatisk til virksomheden. Man betaler ikke negative renter af indestående på skattekontoen, så det er en rentemæssig fordel, at have penge stående på skattekontoen i forhold til de fleste banker.

Det foreslås at der i perioden 25. marts 2020 til og med 30. november 2020, kan indskydes op til 10 mio. kr. på skattekontoen, som ikke automatisk tilbagebetales til virksomheden, og som der dermed ikke betales negativ rente af.

Hvis man 25.3.2020 sætter udbetalingsgrænsen op til 10 mio. kr., og indskyder disse, kan man godt inden 30.11.2020 få dem udbetalt til banken igen, ved at sætte udbetalingsgrænsen ned.

Hvis man ikke senest den 30.11.2020 har valgt en ny udbetalingsgrænse på maks. 200.000 kr., vil beløbsgrænsen blive sat til 0 kr. Ønsker man en beløbsgrænse, som ikke tilbagebetales (op til 200.000 kr.), skal man således selv indtaste en udbetalingsgrænse. Hvis man glemmer dette, kan man en vilkårlig dato sætte en udbetalingsgrænse, og foretage indbetaling via netbank til skattekontoen.

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)
Betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag forslås midlertidigt forlænget, så skat mv. for april 2020 til og med juni 2020 skal betales 4 måneder senere end normalt. Se tabelopstilling her. Der er ingen ændring i fristerne for indberetning.

Hvis der ikke er indberettet rettidigt, sker der foreløbig fastsættelse. Betalingsfristen er uændret 14 dage for dette.

Moms
Store virksomheder afregner moms månedsvist. Betalingsfristen forlænges midlertidigt for disse. Fristen for betaling for momsperioderne marts-maj, forlænges med 1 måned. Se tabelopstilling her.

Hvis man skal have momspenge tilbage, er det i dag et krav, at momsangivelser for tidligere perioder er indgivet, før negativt momstilsvar kan blive udbetalt. Dette lempes, således at dette krav ikke bibeholdes i perioden. Skattestyrelsen har dog fortsat den normale mulighed for at tilbageholde udbetalingen i kontrolsituationer.

Der er ikke i forslaget ændringer af afregningsfristerne for kvartals- og halvårsafregnende virksomheder. Regeringen kigger på muligheden for at lempe fristerne for disse.

Sygedagpenge
Arbejdsgivere får ret til refusion fra dag 1, for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus, uanset om de er syge eller ikke kan varetage deres arbejde pga. karantæne som følge af anbefaling fra sundhedsmyndighederne.

Ligeledes får selvstændigt erhvervsdrivende ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus fra dag 1, og ligeledes ret til sygedagpenge hvis de ikke kan varetage deres arbejde på grund en anbefaling fra sundhedsmyndighederne i forbindelse med coronavirus (fx karantæne).

Lovforslaget forventes vedtaget 17. marts 2020, med tilbagevirkende kraft, hvor første fraværsdag på grund af coronavirus var 27.2.2020 eller senere.

 

Coronavirus og lønkompensation

Som følge af Coronavirus-situationen, kommer der økonomisk hjælp til de virksomheder som hjemsender medarbejdere.

Problemet
Det har allerede nu, eller bliver snart nødvendigt for mange arbejdsgivere at opsige medarbejdere eller hjemsende dem, fordi der ikke er nok at lave. Det gælder fx virksomheder i underholdningsindustrien, for eksempel biografer, cafeer, legelande og så videre. Det kunne også for eksempel være restauranter eller rejseselskaber.

Én løsning
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 15.3.2020 indgået en aftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Efter aftalen kan virksomheder i tre måneder få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen. Aftalen gælder for lønmodtagere for alle private virksomheder.

Det er en betingelse at der er tale om mindst 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Eksempler
Aftalen indeholder 2 eksempler:

Eksempel 1 restaurant: En restaurant med 19 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsende 10 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 25.000 kr. I dette tilfælde får restauranten 18.750 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder de hjemsender, svarende til 75 pct. af medarbejderens løn. Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 25.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejder afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.

Eksempel 2 industrifabrik: En industrifabrik med 500 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsender 60 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 34.000 kr. I dette tilfælde får arbejdsgiveren 23.000 kr. i lønkompensation pr. medarbejder fra staten, svarende til den maksimale lønkompensation. Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 34.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejder afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.

Revisorattest
Kompensationen er betinget af at virksomheden med revisorbistand kan dokumentere, at de har hjemsendt medarbejderne.  Medarbejderne skal være ansat før d. 9.3.2020. Man må forvente at revisorerklæringen skal oplyse at de øvrige betingelser er opfyldt. Ansøgningen sker på virk.dk. Erhvervsstyrelsen forventer at man kan starte med at søge i uge 13 (23. marts 2020).

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Link til Finansministeriets pressemeddelelse.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere eller have hjælp til at vurdere om der kan opnås kompensation. Dertil vil jeg nævne, at mange detaljer omkring den detaljerede funktion og ansøgning slet ikke er på plads endnu.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.