Erklæringer

Da jeg er offentlig godkendt revisor, er afgivelsen af min underskrift underlagt meget stramme og omfattende regler.

Jeg har ikke mulighed for lige at sammensætte et par linjer om rigtigheden af et regnskab. Eller om rigtigheden af andre forhold.

Min underskrift afgives altid sammen med en erklæring. Og denne erklærings opbygning er nøje fastlagt fra forskellige myndigheders og internationale revisorsammenslutningers side.

Min erklæring kan fx handle om:
• Årsregnskabet/årsrapporten.
• Budget.
• Ansøgninger om støtte.
• Stiftelse af selskab

Typerne af erklæringer kan i hovedtræk inddeles i erklæringer med sikkerhed og erklæringer uden sikkerhed.

Erklæring med sikkerhed:
• Revision efter de internationale revisionsstandarder
• Udvidet gennemgang
• Review

Erklæringer uden sikkerhed
• Assistance med opstilling af regnskabet
• Aftalte arbejdshandlinger

Min timepris for erklæring med sikkerhed er højere end mine øvrige arbejdsopgaver. Det er fordi, denne højere timepris betaler for de omkostninger, jeg har til den kontrol, som det offentlige pålægger mig ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed.

Sammen med kunden finder vi altid den bedste og billigste erklæring, som passer på opgaven.

Jeg afgiver ikke erklæringer om revision efter de internationale revisionsstandarder. Det gør jeg ikke fordi:

• Grundet kundens regnskabsmæssige størrelse er kunden underlagt krav om revision efter de internationale revisionsstandarder. Så store kunder er ikke interessante for os.

• Grundet kundens økonomiske problemer og udfordringer har kundens pengeinstitut stillet krav om revision efter de internationale revisionsstandarder. Den slags kunder er heller ikke interessante for os. Ofte kan pengeinstituttet dog overtales til at ”nøjes” med udvidet gennemgang.

Rul til siden på mobilenheder for at se hele oversigten 

Revision

Udvidet gennemgang

Review

Assistance

Ingen erklæring

Udtrykker revisor sikkerhed for at regnskaber er i orden?

+

+

+

%

%

Må revisor stole på de oplysninger som kunden kommer med?

%

+1

+1

+1

+

Må/skal revisor i sin erklæring fortælle om kundens økonomiske, skatte- og regnskabsmæssige lovovertrædelser?

+2

+2

%3

%3

%3

Må/skal revisor i sin erklæring fortælle, hvis regnskabet er behæftet med væsentlige fejl?

+

+

+

%

%

Må revisor fortsætte med opgaven, hvis regnskabet er behæftet med væsentlige fejl?

+

+

+

%

+

Må revisor medvirke – gennem rådgivning og sit arbejde til ulovligheder og økonomisk kriminalitet?

%

%

%

%

%

Skal kunden underskrive en selvstændig erklæring over for revisor?

+4

+4

+4

+

%

Note:

  1. Revisor skal bruge sin faglige kritiske sans på de oplysninger revisor får præsenteret.
  2. Revisor har pligt til at oplyse i sin erklæring, hvis lovgivningen er overtrådt så ledelsen kan straffes.
  3. Revisor vil overtræde sin tavshedspligt, hvis overtrædelserne nævnes i erklæringen.
  4. Revisor kan ikke udarbejde et bedre regnskab, end ud fra de oplysninger han/hun modtager.
    Derfor skal kunden afgive en erklæring om, at alle relevante og nødvendige oplysninger er tilgået revisor.

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.