Nyhedsbrev marts 2020

Hermed sender jeg mit nyhedsbrev for marts måned.

 

De temaer jeg beskriver vedrører både lønmodtagere, selvstændig erhvervsdrivende samt selskabers ledelse og ejere.

 

Der er kommet en ny lov der omhandler ekstra pligter for selskabers ledelse.

Den nye lov trådte i kraft den 10. januar 2020 og har ændret bl.a. selskabsloven, lov om erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde.

Med den nye lov pålægges alle juridiske og fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et selskab, dvs. både de legale og de reelle ejere, pligt til at forsyne virksomheden med de oplysninger om deres ejerskab, der er nødvendige for, at selskabet kan identificere sine reelle ejere og deres rettigheder i selskabet.

De nye regler indfører en udtrykkelig pligt for selskaberne til mindst én gang årligt at undersøge, om oplysningerne om deres reelle ejere fortsat er korrekte, eller om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger. For at sikre at den årlige kontrol og opdatering finder sted, skal resultaterne af den årlige undersøgelse fremover fremlægges på det møde, hvor selskabets centrale ledelsesorgan (det vil sige bestyrelsen, hvis en sådan er valgt, og ellers direktionen) godkender årsrapporten.

Formålet med reglerne er at sikre, at der reelt sker en årlig kontrol af oplysningerne. Den årlige kontrol kan rent praktisk gennemføres ved fx at undersøge oplysninger om selskabet registreret på virk.dk, gennemgå ejerbøger for henholdsvis selskabet og dets direkte og indirekte ejere samt ved at bede selskabets reelle ejere bekræfte, at selskabets oplysninger om dem fortsat er korrekte.

 

Det er min opfattelse at denne nye pligt for selskabers ledelse kan løses på følgende måder:

For selskaber, hvor ledelsen består af én direktør, og hvor denne direktør samtidig er selskabets (hoved)aktionær, kan opgaven løses ved at indføje et punkt i referatet for generalforsamlingen, hvor det beskrives, at forholdene omkring de reelle ejere er undersøgt med tilfredsstillende resultat.

Jeg har ikke tidligere rutinemæssigt udarbejdet referater fra selskabskunders afholdte generalforsamlinger, idet disse referater tidligere ikke har haft nogen særlig betydning. Men fremover vil jeg sammen med selskabers årsregnskaber til godkendelse medsende et referat fra den forventede dagsorden for den årlige generalforsamling.

For selskaber med flere end ét medlem i ledelsen, fx ved en bestyrelse eller to direktører skal der udarbejdes et særskilt referat fra mødet hvor årsregnskabet godkendes, og hvor ovennævnte pligt til undersøgelse af selskabets reelle ejere er beskrevet. Her kan opgaven ikke løses gennem et referat fra selskabets generalforsamling.

Hvis jeg kan hjælpe med dette referat fra selskabers regnskabsgodkendelse, hvor der er flere end én person i ledelsen, gør jeg det gerne.

 

Skattefri seniorpræmie

Hvis du bliver ved med at arbejde, efter du får ret til folkepension, får du en kontant skattefri præmie.

Præmien
Hvis man arbejder i 12 måneder fra man opnår ret til folkepension, modtager man en præmie fra staten på 42.840 kr. Præmien er skattefri og udbetales automatisk til lønmodtagere, herunder også til lønmodtagere som er ansat i et selskab, ejet af dem selv. Hvis man er selvstændig erhvervsdrivende (personligt ejet virksomhed), skal man selv søge om præmien.

Det er ikke et krav, at man har udskudt udbetalingen af (opsætter) folkepension. Der kan dog være en gevinst ved opsætning, i form af venteprocent. Den skattefri seniorpræmie modregnes ikke i pensionstillæg, boligydelse og ældrecheck og heller ikke i en ægtefælles ydelser.

Man kunne overveje som arbejdsgiver at gøre medarbejdere opmærksomme på dette, og tilbyde dem at fortsætte, for at holde lidt længere på de medarbejdere, man er glad for.

 

Betingelser
Man skal opfylde følgende betingelser, for at få præmien:

Man skal være født 1.1.1954 eller senere.
Som lønmodtager skal man have mindst 1.560 timer over en 12 måneders periode, fra måned 1-12 efter at man har opnået ret til folkepension. Det svarer til et snit på 30 timer om ugen. Det er ikke nødvendigt at de er ligeligt fordelt hen over året. Der må gerne arbejdes et forskelligt antal timer hver uge, men over 12-månedersperioden skal det udgøre samlet mindst 1.560 timer.
Som selvstændig erhvervsdrivende, regner man ikke med antal timer. Her er det overskuddets størrelse, som er en afgørende betingelse. Der skal være et overskud på ca. 190.000 kr. om året (timerne omregnes med 121,29 kr. per time for 2019. For 2020 er omregningssatsen 123,96 kr., svarende til ca. 194.000 kr. om året). Selvstændige skal selv søge om præmien. Der vil skulle aflægges regnskabsmateriale, for at præmien kan opnås.
Hvis man har opnået indkomsten fra et andet EU/EØS land eller Schweitz, skal man være skattepligtig til Danmark ved udløbet af det indkomstår, der udløber i løbet af 12-månedersperioden.
 

År 2
Hvis man arbejder i måned 13-24 efter man opnår ret til folkepension, får man også en skattefri præmie. Det er de samme betingelser der gør sig gældende, som ved år 1. Præmien udgør 25.500 kr.

Det er ikke en forudsætning, at man har modtaget eller har ret til præmien første år. Dvs. selv om man er gået på pension, og har nydt pensionstilværelsen i 12 måneder, vil man stadig kunne opnå den skattefri præmie for år 2, hvis man arbejder i måned 13-24 efter at man har opnået folkepensionsalderen.

 

Ansøgningen for selvstændige
Man kan først søge 1 år efter at har nået folkepensionsalderen. Er man fx født den 1. januar 1954, kan man tidligst søge fra den 1. august 2020. Er man født den 1. februar 1954, kan man tidligst søge fra den 1. september 2020.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.