Nyhedsbrev november 2020

Der er flere vigtige nyheder i dette nyhedsbrev.

 

Betaling af selskabsskat

For dig der ejer selskab eller selskaber, nærmer en af årets vigtigste datoer sig; den 20. november. Og det handler om betaling af selskabsskat:

  • Den 20. november 2020 skal dit selskab betale en eventuel restskat for indkomståret 2019. Restskatten fremgår af den årsopgørelse, dit selskab har modtaget i sin e-boks. Har du flere selskaber, er det kun moderselskabet (holdingselskabet) der har modtaget en årsopgørelse. Der kommer ikke yderligere opkrævninger vedrørende denne restskat.
  • Den 20. november 2020 skal dit selskab også betale anden rate af aconto selskabsskat for den forventede indkomst i dit selskab for indkomståret 2020. Denne opkrævning blev udsendt i begyndelsen af 2020. Der kommer ikke yderligere opkrævninger vedrørende denne rate.
  • Den 20. november 2020 kan dit selskab betale frivillig selskabsskat for den forventede indkomst for indkomståret 2020.

 

Den skat, dit selskab ikke når at betale den 20. november 2020 vedrørende indkomsten i 2020, bliver opkrævet som restskat den 20. november 2021 – men med et procenttillæg på ca. 3,0. Dette procenttillæg sparer selskabet ved at indbetale forud den 20. november 2020.

Det er kun ved større restskatter, at det kan betale sig at involvere revisor i processen. Det giver ingen mening at betale din revisor kr. 1.000 for at spare kr. 300 i tillæg.

 

Hvad skylder jeg i udskudt afregning af A-skat, moms, hjælpepakker m.m.

Det kan være meget svært at overskue hvad jeg skylder i A-skat, modtaget hjælpepakke (lån af det betalte momsbeløb fra den 2. marts 2020) og udskudt moms.

Hvis du vil kende alle de fremtidige udskudte betalinger, skal du bare logge ind på skat.dk for din virksomhed/CVR-nummer.

Find menupunktet øverst ”Skattekontoen”, vælg ude til venstre ”Kontoudtog”. Lad være med at taste en datoafgræsning men vælg blot ”Søg” nederst til højre.

Gå helt ned i bunden af udskriften: Her vil du finde de fremtidige betalinger i foråret 2021. Hvis du ikke har indberettet momsen for 1. halvår 2020, vil opkrævningen ikke fremgå af udskriften.

 

Yderligere udskydelse af tilbagebetaling af hjælpepakke og genåbning af muligheden for at få din momsbetaling retur.

I forsommeren 2020 havde du mulighed for at søge den betalte moms den 2. marts 2020 udbetalt til din virksomhed som et rentefrit lån. Den mulighed genåbner nu snarest. Men selvfølgelig kun for de virksomheder som ikke nåede at søge i forsommeren.

Tilbagebetalingen af dette momslån var tidligere fastsat til den 1. april 2021. Denne dato for tilbagebetaling er nu rykket til den 1. november 2021. Altså om præcis ét år.

 

Feriepenge indefrysning

Nu skal der indberettes indefrosne feriepenge. Men der er stadig grundlag for fejl og tvivl.

Indefrysningsperioden
Medarbejdere har optjent et års feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, som ikke er blevet udbetalt til medarbejderen pga. overgang mellem gammel og ny ferielov. Arbejdsgiver skal i stedet indbetale feriepengene til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

Arbejdsgiver kan vælge at beholde og skylde pengene indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, oftest i form af pensionering. På dette tidspunkt vil arbejdsgiver modtage en opkrævning fra fonden.

Hvis arbejdsgiver ønsker at beholde og skylde pengene skal man årligt tilkendegive at man ønsker at skylde. Der bliver i givet fald tillagt rente, som endnu er ukendt, men forventes at udgøre omkring 2,5% årligt.

Feriemidlerne kan også indbetales frivilligt, evt. delvist for enkelte lønmodtagere. Første frivillige indbetaling forventes at blive mulig 1. september 2021.

Førtidig udbetaling og indberetning
Reglerne om at arbejdsgivere enten kan beholde pengene, eller foretage frivillig indbetaling, påvirkes ikke af mulighederne for førtidig udbetaling. Det er således uden betydning om medarbejderen har valgt at få 3 ugers feriepenge udbetalt i den førtidige udbetalingsordning eller ej.

Arbejdsgiver skal under alle omstændigheder indberette inden 31.12.2020, og sidenhen indbetale til Fonden enten frivilligt, eller når lønmodtager forlader arbejdsmarkedet.

Nogle er ikke omfattet
En række personer er ikke omfattet af gammel ferielov, og dermed indefrysningen. Det gælder personer der har afgørende indflydelse på virksomheden. Det er personer der ejer:

1) mindst 50 % af selskabskapitalen, eller 2) mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi, eller 3) en bestemmende andel af selskabets kapital, eller 4) en bestemmende andel af stemmerne i selskabet eller 5) mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion.

Det gælder også ægtefæller til de 5 ovennævnte grupper. Og det gælder også selvom ejerskab sker gennem selskaber.

Det gælder uanset hvordan de pågældende er registreret i lønsystemet. Hvis de pågældende måtte være registreret forkert i lønsystemet, og der er beregnet feriepenge til de pågældende, skal det rettes inden indberetningen til fonden Lønmodtagernes Feriemidler gøres endelig inden 31.12.2020.

Hvad omfatter indefrysningen?
Indefrysningen omfatter 12,5% af den ferieberettigede løn i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Dog kun maksimalt 5 uger, da ferieloven kun omfatter 5 uger. En evt. 6. uge må arbejdsgiver/overenskomst selv administrere.

Provision er også ferieberettiget, forstået således at en provisionslønnet, under ferien har krav på en kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen. Bemærk at løn i ferieperioder ikke er ferieberettiget.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.