Coronakompensation selvstændige ultimo 2020

Der er forhold som skal overvejes allerede henimod i slutningen af 2020.
 

Revisorbistand

Udvalgte har allerede ved udbetalingen af Coronakompensation fået besked på, at der skal anvendes bistand fra en godkendt revisor. Ved udbetalingen af kompensation har man fået besked om at man skal indsende slutopgørelsen med revisorbistand senest den 8. december 2020. Hvis der er tale om kompensationsordningerne for faste omkostninger eller kompensation til selvstændiges mv. omsætningstab, er det dog vores opfattelse, at fristen vil blive flyttet til 8. februar 2021.

Du finder ud af, om du er udvalgt til revisorbistand, ved at kigge i tilsagnsbrevet, som kom i e-Boks da du fik udbetalt kompensationen. Erhvervsstyrelsen skrev i brevet: ”Det meddeles allerede nu at de oplysninger og den dokumentation, I indsender, skal være bekræftet af en uafhængig, godkendt revisor.”

Uagtet den evt. senere frist og krav om revisorbistand, kan det være relevant at kontakte revisor allerede nu, da det påvirker årsregnskabet, og fordi revisorbistanden formentligt vil komme til at omhandle at slutopgørelsen er lavet korrekt, og/eller at man overholdt betingelserne. Hvis dette fx indebærer at bogføringen bringes op til dato eller at der sker korrekt periodisering, kan det være relevant at forberede dette arbejde allerede nu. Hvis virksomheden, som har modtaget kompensation, først kontakter revisor henimod fristen, kan det evt. være for sent til at revisor kan nå at lave arbejdet.
 

Krav om tilbagebetaling af kompensation til selvstændige

Der er krav om tilbagebetaling af den fulde kompensation, hvis man tjener over 800.000 kroner i 2020. Man skal medregne 1. personlig indkomst + 2. aktieindkomst fra selskaber hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation + 3. skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Det er uvist om kravet om 800.000 kr. gælder både personlige virksomheder og selskaber, men som det er udformet nu, gælder det begge. Man kender endnu ikke de helt præcise opgørelsesregler for de 800.000 kroner, men som det ser ud lige nu, skal man medregne de 3 forhold således:

1. Personlig indkomst i stil med hvordan beløbet fremgår af årsopgørelsen. Det vil sige efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og pensioner, men før skat.

2. Aktieindkomst fra selskaber hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, er fx udbytte. Men kun hvis det er modtaget fra en virksomhed som har modtaget kompensation for selvstændige mv.

3. Vedr. resultat fra virksomhed i virksomhedsordningen, lægger Erhvervsstyrelsen op til at der er tale om resultat før renter. I modsætning til personlig indkomst vil der formentligt ikke kunne fradrages arbejdsmarkedsbidrag. Ligesom det også ser ud til at overskuddet medregnes totalt set, uanset om der sker opsparing af en del af overskuddet eller ej. Det ser også på nuværende tidspunkt ud til at hævning af opsparet overskud fra tidligere år i virksomhedsordningen, ikke indregnes.

Der kan evt. være nogen som ønsker at indrette sig i 2020 på disse regler, og derfor skal overveje disse 3 forhold allerede nu.
 

Tilbagebetaling i årsregnskabet

Bemærk, at et evt. tilbagebetalingskrav skal medtages i årsregnskabet for den virksomhed som har modtaget kompensationen. Så hvis der skal udarbejdes årsregnskab med balancedag fx 30/6, som skal indsendes inden udgangen af november 2020, skal der allerede nu tages stilling til tilbagebetalingskrav ifm. udarbejdelse af regnskabet. Tilsvarende gælder årsregnskab med balancedato 30/9, som har frist den 28.2.2021. Og årsregnskab for året 2020, som har frist 31.5.2021.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.