Nyhedsbrev september 2020

Hermed sender jeg nyhedsbrevet for september.

Om få timer starter vi på vores sommerferie. Og kontoret lukker i nogle uger. Men vi vil som sædvanlig være at træffe på vores telefoner. Og i begrænset omfang også på mail.

Selv om fristen for indsendelse af selvangivelserne for 2019 nu er overskredet, nævner jeg herunder alligevel det nye skema 05.021 om kontrollerede transaktioner, som alle, der har bestemmende indflydelse i selskaber, skal indsende.

Kapitalejer transaktioner med eget selskab

Alle kapitalejere med bestemmende indflydelse skal huske at selvangive en ekstra blanket fra 2019 og frem.

Overset problem
Der var en grænse for selvangivelse af kontrollerede transaktioner på 5 millioner kroner. Grænsen er imidlertid blevet ophævet, men information om dette har ikke været helt klar for alle.

Det betyder at kapitalejere med bestemmende indflydelse (og det har i omegnen af 300.000 danskere), skal selvangive en række forskellige forhold som kapitalejer har med de selskaber der er bestemmende indflydelse på. Dette sker på et skema som kaldes 05.021. Vi har indsat link til skemaet her.

Det kunne for eksempel være (der er mange potentielle forhold, men her har vi omtalt de oftere forekommende):

  • At man har bestemmende indflydelse.
  • Mellemregning hvor hovedaktionæren har stillet penge til rådighed for selskabet, eller har lånt penge af selskabet. Og forrentning af begge situationer. Man skal angive den største saldo på mellemregningen i årets løb.
  • Husleje som selskabet eller kapitalejer har betalt til hinanden i årets løb.
  • Kapitalejers køb af aktiver, varer eller tjenesteydelser fra selskabet.

 

Bemærk den noget særprægede udfyldning, hvor man skal sætte X hvis der IKKE er transaktioner indenfor det pågældende område.

Skal indsendes selvom der ikke er transaktioner
Der skal ikke indsendes oplysninger om løn og udbytte, som trods alt er de oftest forekommende transaktioner. Det bemærkes, at udbytte og løn som ikke skal indberettes via skema 05.021 udelukkende er kontant udbetalt udbytte og løn. Dvs. hvis man udlodder en fordring, hvilket sker ved skattepligtige kapitalejerlån, skal der ske indberetning af dette i skema 05.021.

Uanset om der er transaktioner eller ej (evt. bare normal løn og udbytte), skal skemaet indsendes. Hvis der ikke er indberetningsværdige transaktioner skal man kun udfylde stamoplysningerne i skemaets punkt 1-9.

Praktisk indsendelse
Skema 05.021 er et excel-skema. Det skal indsendes sammen med kapitalejers oplysningsskema (selvangivelse), og sker praktisk via ”Kontakt” på skat.dk TastSelv. Derefter vælges ”Skriv til os” og ”Indsend til os” og ”Oplysninger om kontrollerede transaktioner (Skema 05.021)”.

Frist
Hvis der er tale om indkomståret 2019, er fristen for selvangivelse udskudt som følge af coronavirus situationen. Fristen er den 1. september 2020. Det vil sige man for 2019 skal indsende skemaet senest 1. september 2020.

Konsekvenser
Hvis man ikke indsender skemaet, men var forpligtet til dette, er en potentiel konsekvens at selvangivelsen / oplysningsskemaet ikke er indsendt rettidigt. Der kan i situationen pålægges bøde og kontrollovstillæg.

 

Dertil er der nyt til dig der har IVS eller som kender en der ejer et IVS:

IVS omregistrering – lettelser

Iværksætterselskaber får nu både mere tid til omregistrering og mindre krav til kapital.

Tid
Iværksætterselskaber blev besluttet afskaffet i 2019. Selskaberne fik 2 år til at omregistrere sig. Fristen for omregistrering blev sat til 15. april 2021. En frist som er blevet udfordret af COVID-19 krisen, hvor mange har oplevet mindre mulighed for positiv indtjening til at sikre kapitalkravet på mindst 40.000 kr. Derfor forlænges fristen nu til 15. oktober 2021.

Kapital
Der er et krav til kapital på omregistreringstidspunktet på mindst 40.000 kr. Det var formuleret således at der skal være selskabskapital samt reserver der kan overføres til selskabskapital på mindst 40.000 kr. Der skulle samlet set være en positiv egenkapital på mindst 40.000 kr.

Nu lempes der på dette krav, da der er indgået politisk aftale om at IVS ikke behøver at indtjene tilstrækkeligt til at den samlede egenkapital bliver mindst 40.000 kr. I stedet indføres krav om at der skal ske indbetaling af forskellen mellem den nuværende selskabskapital (fx 1.000 kr.) og 40.000 kr.

I praksis betyder det indbetaling af 39.000 kr. i eksemplet. Men hvis selskabet i forvejen havde genereret et akkumuleret underskud, betyder den politiske aftale, at dette ikke også skal indbetales.

Det betyder antageligt at et IVS kan omregistreres med en samlet egenkapital som udgør mindre end 40.000 kr. Måske endda med negativ egenkapital. Det fremgår dog ikke tydeligt af den politiske aftaletekst.

Dokumentation for kapital
Det er endnu uvist hvordan reglerne skal udmøntes i praksis. I dag kan man omregistrere et iværksætterselskab på baggrund af et årsregnskab som er revideret og som er max 5 måneder gammelt og hvor der ikke er forbehold i revisorerklæringen. Regnskabet skal i dag udvise en egenkapital på mindst 40.000 kr. Hvordan dette vil se ud i fremtiden er uvist. Formodentligt vil man kunne omregistrere på baggrund af et regnskab som udviser negativ kapital, men hvor man efterfølgende kan indsende dokumentation for indbetaling af kapital på mindst 40.000 kr.

Det er også muligt i dag at omregistrere et iværksætterselskab til anpartsselskab, hvis en godkendt revisor afgiver en vurderingsberetning om at kapitalen er til stede. Da det i fremtiden vil kunne lade sig gøre at omregistrere et iværksætterselskab med negativ egenkapital, så længe der er foretaget en indbetaling af kapitalen til mindst 40.000 kr., bliver det også uvist hvordan en sådan vurderingsberetning vil skulle udformes.

De som bliver ramt af denne uvished på den korte bane, vil være iværksætterselskaber med skævt regnskabsår, som ønsker at anvende seneste årsregnskab til at omregistrere virksomheden. Man må forvente at der kommer et udkast til lovændring hurtigst muligt.

Hvis man påtænker at omregistrere iværksætterselskab til anpartsselskab på baggrund af en vurderingsberetning, betyder det ikke så meget om omregistreringen sker nu eller senere. Blot fristen 15. oktober 2021 overholdes.

Der er 1.8.2020 ca. 32.000 iværksætterselskaber.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.