Nyhedsbrev maj 2022

I dag skriver jeg til dig vedrørende to meget vigtige emner:

  • Den nye bogføringslov.
  • De nye satser for befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag.

 
Vedrørende den nye bogføringslov er selve lovforslaget nu fremsat.

Krav om digitale bilag, der var ment som en overgangsordning fra og med 1. januar 2023, er fjerne fra lovforslaget.

Der lægges op til at kravet indføres uændret, men at det først træder i kraft tidligst 2024 for selskaber, og tidligst i 2026 for øvrige virksomheder som samtidig har en omsætning over 300.000 kroner.

Bogføringssystemer
Til gengæld falder kravet om digitale bilag i 2024 hhv. 2026 sammen med krav om anvendelse af digitale bogføringssystemer.

Det medfører at alle selskaber (uanset omsætningsstørrelse) samt andre virksomheder med en omsætning over 300.000 kroner, fremadrettet skal anvende et digitalt bogføringssystem, som skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Dette system skal:

  • understøtte løbende bogføring med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i 5 år,
  • opfylde anerkendte standarder for it-sikkerhed, herunder for bruger- og adgangsstyring, samt sikre automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag samt
  • understøtte automatisering af administrative processer, herunder ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer samt ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan.

 
Samtidig vil alle selskaber skulle oplyse Erhvervsstyrelsen, hvilket bogføringssystem de anvender.

Det er samtidig med lovforslaget præciseret, at andelsboligforeninger hører til i den gruppe, som kaldes ”Øvrige virksomheder”. Det betyder også, at hvis den enkelte andelsboligforening har en omsætning på under kr. 300.000, er denne andelsboligforeningen slet ikke omfattet af pligten til at lade bogføringen digitalisere i det nævnte omfang.

I øvrigt er der ubekræftede forlydender om, at der sker et væsentligt lobbyarbejde for at få løftet grænsen på kr. 300.000.

Hvad træder så i kraft 1. juli 2022?
Hvis loven som forventet vedtages inden udgangen af maj 2022, vil disse forhold gælde fra 1.7.2022:

  1. Generelle krav til bogføringen. De nye regler matcher nogenlunde de eksisterende krav.
  2. Alle virksomheder med omsætning over 300.000 kr. samt alle selskaber skal lave en beskrivelse af bogføringen og opbevaringen. Den tidligere regel om standardsystemer ophører. De nye beskrivelser skal bl.a. indeholde oplysninger, hvilke personer som er ansvarlige for bogføring og opbevaring.
  3. Definition på regnskabsmateriale (som bl.a. kan kræves udleveret af myndigheder). Bl.a. omfattes dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen.
  4. Afstemninger skal foretages senest inden der skal indberettes moms, skat, afgifter samt regnskaber.
  5. Erhvervsstyrelsen kan udføre bogføringskontrol af selskaber som endnu ikke har indsendt første regnskab, samt selskaber som har fravalgt revision.

 
Jeg får helt sikkert nogle standardbeskrivelser til den tid, som jeg kan sende til dig efter den 1. juli, så du kan opfylde de nye krav til beskrivelse af din bogføring.

Staten får snablen nede i bogføringen
Erhvervsministeren bemyndiges til at kræve at der skal anvendes elektroniske fakturaer og lignende dokumenter fremadrettet, og også at dokumenter deles med det offentlige. Så længe dette sker gennem en bemyndigelse, vil det kunne udvides afhængigt af fremtidige erhvervsministre, og det betyder derfor i praksis, at staten potentielt vil kunne se alle danske virksomheders totale bogføring.

Samtidig kan der i fremtiden indføres en offentlig standardkontoplan, som man skal anvende til at bogføre efter.

 

Befordringsfradrag og Kørselsgodtgørelse

Befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse er sat op.

Som en konsekvens af prisstigninger på brændstof mv., har Skatterådet forhøjet fradraget for befordringsfradrag (kørslen mellem hjem og arbejde) og satsen for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.

Befordringsfradrag
Befordringsfradraget er ændret med virkning fra 1. januar 2022. Hvis man allerede har indtastet et forventet befordringsfradrag på forskudsopgørelsen for 2022, kan der derfor være behov for at ændre dette.

Satserne sættes lidt op i forhold til tidligere. Det vil fortsat være sådan at der ikke er fradrag for de første 24 km (12 kilometer hver vej), mens fradraget efterfølgende er 2 kroner og 16 øre for kørte kilometer op til 120 km. Herefter er satsen en krone og 8 øre.

0-24 km.:0 kr. pr. kilometer
25-120 km.: 2,16 kr. pr. kilometer
>120 km.:1,08 kr. pr. kilometer

 
Kørselsgodtgørelse
Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel bliver først ændret fra 1. maj 2022, da en tidligere ændring ville medføre ændringer til allerede foretagne indberetninger mv. De tidligere satser gælder dermed fra 1. januar 2022 til 30. april 2022. Og de nye satser gælder fra 1. maj 2022 til 31. december 2022. De nye satser er:

Kørsel til og med 20.000 kilometer årligt3,70 kr. pr. kilometer
Kørsel ud over 20.000 kilometer årligt2,17 kr. pr. kilometer
Cykel, knallert, scooter eller el-løbehjul0,57 kr. pr. kilometer

 

Kontakt mig hvis du vil vide mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.