Nyhedsbrev juli 2021

Hermed sender jeg nyhedsbrev for juli måned.

Der er nyt hvis du får bogført din bilag hos os.

Og nyheder omkring grundskyld (ejendomsskat) og vigtigt nyt, hvis du har bestemmende indflydelse over et eller flere selskaber.

Den 30. juni sluttede endnu en momsperiode. Første halvår 2021 for nogen. Og april kvartal for andre. Fælles for jer, der får udarbejdet momsregnskab hos os, er, at vi skal have dine bilag og dit bogføringsmateriale senest den 1. august 2021, hvis du skal være sikker på at kunne indsende din momsangivelse til tiden.

 

Indefrosset grundskyld

Nu er det ikke længere pligtigt at skylde kommunen for indefrosset grundskyld.

Indtil nu obligatorisk.
Det har indtil nu været obligatorisk at få indefrosset stigningerne i grundskylden. Grundskyld er skat på op til 3,4% af grundens værdi. Den opkræves på ejendomskattebillet 2 gange årligt. Årlige stigninger på mindre end 200 kroner forfalder dog altid til betaling sammen med den normale ejendomsskat.

Tilbagebetaling / hvis jeg ikke gør noget
Hvis du ikke foretager dig noget, vil indefrosset stigninger i grundskyld, stadig være indefrosset / skyldig, og skal ikke betales nu. Samtidig indefryses eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden 2021-2023.

Fra 2024 sker indefrysningen ikke længere automatisk, men kan fra det tidspunkt tilvælges. Og fra 2024 beregnes rente (svarende til 0,47% årligt i 2021. Renten i 2024 er ikke fastlagt endnu).

Den samlede indefrosne grundskyld skal betales ved salg af boligen. I tilfælde af salg, kommer der automatisk en opkrævning. Hvis ægtefælle overtager ejendommen, vil ægtefællen også overtage indefrosset lån.

Frameld dig ordningen. Og gentilmeld.
Du kan nu frivilligt framelde dig ordningen. I givet fald, opkræves det fulde beløb som er indefrosset på nuværende tidspunkt. Når du har trykket på ”frameld”, kan du ikke fortryde valget.

Du kan dog altid tilmelde dig ordningen igen. Det kommer så til at have virkning fra næste grundskyldsrate. Man kan altså udelukket få indefrosset eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden.

Skal jeg framelde mig?
Hvis du ikke framelder dig ordningen, skal du først betale den indefrosne grundskyld, når du sælger boligen.

Nogle personer har positivt indestående i pengeinstitut, hvoraf der betales negative renter. Hvis du er blandt disse, kan det måske svare sig i stedet at betale din indefrosne grundskyld (se på ejendomsskattebillen om du overhovedet skylder noget). Bemærk dog at du ikke kan få pengene igen, når først de er betalt, og at det derfor kræver lidt overvejelser om din likviditetsmæssige situation, om du skal betale indefrysningen eller ej.

Hvis du har gæld på fx en kassekredit, kan det ikke svare sig at indfri gælden for indefrosset grundskyld, idet gælden for indefrosset grundskyld er rentefri og gebyrfri. Og idet du betaler rente af trækket på kassekreditten. Hvis du har likviditet i overskud, kan det altså svare sig at betale af på kassekreditten, for at undgå disse renter.

Beløbsmæssigt kan der ifølge Bolius primo 2024 være tale om op til ca. 70.000 kroner for en typisk familiebolig i København. Eller kan man ifølge Bolius regne med ca. 30 gange stigningen i 2018. Hvis stigningen i grundskyld i 2028 udgjorde 350 kr., vil man primo 2024 skylde ca. 10.000 kr. til kommunen.

Hvis du framelder dig ordningen, er det alene din egen andel af indefrysningen på ejendommen der frameldes. Hvis i således er 2 som ejer ejendommen sammen, skal den anden ejer også selv framelde sig ordningen, hvis det ønskes.

Link til fra-/tilmelding af indefrosset grundskyld

 

Kontrollerede transaktioner

Der er forvirring om emnet. Og ny omtale formindsker ikke forvirringen. Se 3 forskellige problemstillinger nedenfor:

Kontrollerede transaktioner er det typiske navn for transaktioner mellem selskaber og personer, hvor personen har bestemmende indflydelse over selskabet. Samt transaktioner mellem selskaber, hvor det ene selskab har bestemmende indflydelse over det andet.

Transfer pricing dokumentation
Selskaber der har bestemmende indflydelse over hinanden, skal indsende transfer pricing dokumentation som er dokumentation for, hvordan de fastsætter priser ved handel mellem sig. Dette skal sikre, at overskud ikke flyttes rundt mellem selskaberne. Kravet gælder kun større selskaber, som alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder, har over 250 beskæftigede og enten har en årlig samlet balance på over 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på over 250 mio. kr. De som kommer under grænserne, skal alene lave skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for kontrollerede transaktioner mellem DK og ikke-EU/EØS-lande som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Dokumentation skal udarbejdes løbende og indgives til Skattestyrelsen senest 60 dage efter selvangivelsesfristen. Bekendtgørelsen om transfer pricing dokumentationen kan ses her.

Nu har Skattestyrelsen sent lovforslag i høring, som vil fritage rent danske koncerner for kravet, når der ikke er transaktioner med udlandet.

Indberetning af kontrollerede transaktioner
Når (også et mindre) selskab har transaktioner med et andet selskab, som man enten har bestemmende indflydelse over, eller selv bliver kontrolleret af, skal oplysninger om transaktionerne indberettes til Skattestyrelsen. Dette gælder også hvis selskabet har transaktioner med fysisk ejer (menneske), som har bestemmende indflydelse.

For selskaber er det en del af selskabets selvangivelse. For fysisk ejer indgives oplysninger på en særlig blanket, typisk sammen med selvangivelsen for den pågældende person.

Indberetning af kontrollerede transaktioner omfatter rigtig mange personer i Danmark, og det blev genindført i 2019, at der ikke er nogen beløbsgrænse for dette, så selv små selskabers, kontrollerede små transaktioner skal indberettes til skattemyndighederne. Skemaet hedder 04.021. Indberetning sker elektronisk her. Man kan læse lidt yderligere via Skattestyrelsens beskrivelse her. Bemærk at blanketten skal indsendes af alle personer som har bestemmende indflydelse på et selskab, uanset om der er sket transaktioner eller ej.

Der skal oplyses, hvis der har været kontrollerede transaktioner, udover indberettet kontant udbytte samt indberettet kontant løn / A-indkomst, samt løn i form af fri bil og/eller fri telefon, der er indberettet som A-indkomst. Dvs. husleje skal indberettes, ligesom udlån til selskabet, renter osv. skal indberettes. Og anden samhandel af varer eller ydelser osv.

Forlænget ligningsfrist
Der er normalt en ligningsfrist (frist for varsling af en ændring af en skatteansættelse) på tre år og fire måneder efter indkomståret. Ved kontrollerede transaktioner er fristen imidlertid 5 år og 4 måneder. Det vedrører også ganske små selskaber, og kan fx være skattefri kørselsgodtgørelse eller fri bil fra selskab til kapitalejer.

Ved bestemmende indflydelse skal medregnes egne kapitalandele, ægtefællers kapitalandele og andre nærtstående. Det vil sige 2 ægtefæller som ejer et selskab med 30% hver, er altså begge omfattet af den forlængede ligningsfrist, når de har transaktioner med selskabet.

Hvis den ene ægtefælle ikke er medejer, er denne ikke omfattet af den forlængede ligningsfrist, selv om den anden ægtefælle har bestemmende indflydelse. Det viser denne afgørelse fra 17.5.2021 om en ægtefælles kørselsgodtgørelse.

Hvis jeg ikke hører nærmere fra dig inden for de næste par uger, vil jeg uden yderligere bemærkninger udarbejde dette skema for dig som person. Har jeg adgang til dine skatteoplysninger, sørger jeg selv for at indsende skemaet til Skattestyrelsen. Har jeg ikke adgang til dine skatteoplysninger, sender jeg skemaet til dig, så du selv kan indsende det på skat.dk. Oplysningerne i skemaet vil blive baseret på det selskabsregnskab og den selskabsselvangivelse for 2020 du allerede har underskrevet og godkendt.

Fristen for indsendelse af skemaet er den 1. september som følge af udsættelse af selvangivelsesfristen for 2020.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.