Nyhedsbrev maj 2021

Dette nyhedsbrev har tre temaer:

  1. Corona – slutafregning for hjælpepakker
  2. Selvangivelse for personer der har transaktioner mellem dem selv og deres selskaber.
  3. Indbetaling af de indefrosne feriepenge.

 

Corona slutafregning hjælpepakker

Nu skal der indsendes oplysninger til slutafregning for de første Corona hjælpepakker.

Der er som udgangspunkt ikke krav om revisorerklæring. Eventuel krav om revisorbistand vil blive oplyst via e-boks, sammen med kravet om slutafregning. I givet fald kræves uafhængig og godkendt revisor.

Der er frist for indsendelse af oplysninger for alle 3 kompensationstyper, den 30. juni 2021. Hvis man ikke overholder fristen, kan man blive nægtet retten til kompensation, og hele beløbet skal tilbagebetales.

Kompensation for tabt omsætning
Der skal indsendes oplysninger om virksomhedens faktiske omsætning for kompensationsperioden 9. marts 2020 op til 31. august 2020. Der kan ikke slutafregnes for senere perioder.

Som en del af oplysningerne til slutafregningen, kan man nedsætte sin kompensationsperiode til 3 måneder, hvis man i sin tid søgte for 4 måneder. Denne mulighed skal man benytte sig af, hvis man for måned 1 – 3 havde en tilstrækkelig stor omsætningsnedgang, men i måned 4 omsatte så meget at man samlet set fra måned 1 – 4, har en omsætningsnedgang som er mindre end de 30% som er krævet for at modtage kompensation.

Kompensation for faste omkostninger
Der skal indsendes oplysninger for kompensationsperioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020 eller 8. juli 2020, og oplysninger skal omfatte faktisk omsætning og oplysninger om faktiske omkostninger i kompensationsperioden, som man kan modtage hel eller delvis kompensation for.

Hvis man havde underskud i seneste resultat, skal man også indsende oplysninger om resultatet i kompensationsperioden.

Også her, kan man som en del af oplysningerne til slutafregningen, nedsætte sin kompensationsperiode til 3 måneder, hvis man i sin tid søgte for 4 måneder.

Periodisering
Både omsætning, omkostninger og resultat i kompensationsperioden skal periodiseres i bogføringen.

For omsætningskompensation betyder det at der skal periodiseres den 9. marts 2020, og den sidste dag i kompensationsperioden, fx 31.8.2021. Det kan også være relevant at periodisere på datoerne for en tvangslukningsperiode.

For omkostningskompensation betyder det at der skal periodiseres den 9. marts 2020, og den 8. juni 2020 eller 8. juli 2020 (afhængigt af valg af kompensationsperiode). Det kan også være relevant at periodisere på datoerne for en tvangslukningsperiode.

Hvis man ikke kan periodisere og trække tal ud af sit bogføringssystem (for eksempel hvis der på nuværende tidspunkt er spærret for bogføring bagud i tid), skal ovenstående periodiseringer dokumenteres på anden facon, for eksempel via regneark.

Lønkompensation
Der skal indsendes oplysninger til slutafregning af lønkompensation for perioden 9. marts til 29. august 2020. Der skal indsendes oplysninger om hvilke ansatte, der har været hjemsendt, den faktiske løn pr. måned og beskæftigelsesgrad i timer pr. uge for hver kompenserede ansat i perioden de har været hjemsendt, start- og slutdato for hjemsendelsen samt dage, hvor kompenserede ansatte er genindkaldt på arbejde (genindkaldelsesdage), oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i lønperioderne og evt. en oversigt over kontraktuelle arbejdsdage med løn, hvor der var sammenfald med de 21 kalenderdage i sommerferieperioden. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at indsende oplysninger om opsparede løndele (fx internt opsparet ferie, SH eller fritvalgsmidler).

 

Transaktioner mellem ejer og selskab

Ejerskab og transaktionerne skal indberettes årligt. Nu skal et nyt skema hjælpe.

Hvad er skemaet?
Hvis man har bestemmende indflydelse på et selskab, skal såvel selskabet som ejeren personligt, indsende oplysninger om dette. Og hvis der sker transaktioner mellem et kapitalselskab, og dets ejer, skal disse transaktioner oplyses til Skattestyrelsen.

For selskabets vedkommende sker indberetningen via selskabets selvangivelse. Når denne indtastes skal man svare på om bl.a. personer har bestemmende indflydelse over selskabet, og hvilke transaktioner der i indkomståret er sket med disse.

For personens vedkommende findes oplysningerne i et ekstra skema som skal indsendes (nummer 04.021). Dette sker uafhængig af personens egen selvangivelse.

Hvad skal indberettes?
Alle personer som har bestemmende indflydelse over et selskab, skal indsende skemaet. Hvis der ikke har været kontrollerede transaktioner, svares nej til dette spørgsmål, og blanketten dermed færdigudfyldt og kan indsendes.

Alle transaktioner på nær udbytte og løn udbetalt via bank, samt fri bil/fri telefon, skal indberettes. Det kunne for eksempel være husleje mellem selskab og person, udlodning af en fordring eller personalegoder som ikke er bil eller telefon. Klasseeksemplet er mellemregning mellem person og selskab, og renter af samme, som skal indberettes uanset størrelse. Også selvom mellemregningen kommer fra almindelige udlæg.

Hvem skal indberette?
Hvis man alene eller i sammen med nærtstående, ejer over 50 pct. af et selskab, har man bestemmende indflydelse.

Hvis en ægtefælle fx ejer 30 pct. af aktiekapitalen i et selskab, og den anden ægtefælle fx ejer 21 pct. af aktiekapitalen i det samme selskab, udøver ægtefællerne i fællesskab bestemmende indflydelse over selskabet, og begge ægtefæller skal derfor hver især indsende bilag til oplysningsskemaet om kontrollerede transaktioner.

Hvis en ægtefælle fx ejer 51 pct. af aktiekapitalen i et selskab, og den anden ægtefælle ingen aktier ejer i det selskab, er det kun den ægtefælle, der ejer 51 pct., der udøver bestemmende indflydelse og derfor skal indsende bilag til oplysningsskemaet om kontrollerede transaktioner.

Skattestyrelsens holdning til nærtstående er dog: ”Hvis en nærtstående til en aktionær med bestemmende indflydelse ikke selv ejer aktier mv., vil transaktioner mellem en sådan nærtstående og den nærtståendes aktionærs selskab ikke opfylde definitionen på kontrollerede transaktioner. Men da sådanne transaktioner som regel er afledt af aktionærens bestemmende indflydelse, anses de, når det er tilfældet, for at have passeret aktionæren og er derfor kontrollerede transaktioner mellem aktionæren og det selskab, aktionæren udøver bestemmende indflydelse over.”

Excel eller på nettet
Det kan virke som en naturlig og stor hjælp, at skemaet nu ligger på internet i stedet for i et regneark som sendes frem og tilbage mellem kunde, revisor og Skattestyrelsen.

Men det er stadig ikke helt uden problemer. I den optimale verden vil revisor normalt opnå kundens godkendelse af de forskellige oplysninger, inden de indberettes. I løsningen på nettet, kan man ikke generere indtægterne i en kladde, som derefter gennemgås af kunden. Det medfører at revisor ofte vil assistere med indberetning, og derefter sende en kvittering af indberetningen til kunden til godkendelse. Eller kunden foretager indberetningen selv.

En væsentlig hjælp alligevel
Der har tidligere været et andet skema som skulle indsendes for personer. Dette foregik i regneark. Der var tvivl om hvilke oplysninger som skulle indberettes, samt hvordan afkrydsningen skulle foregå i dette skema. Derfor vurderes det til at være en væsentlig hjælp at Skattestyrelsen nu har opdateret skemaet på nettet.

Man kan finde det ny skema til indberetning her.

Her er et eksempel på skemaet i udfyldt stand med alle oplysninger.

 

Feriepenge fra indfrysningen

Man kan nu indbetale indefrosne feriemidler, og spare noget af renten.

Arbejdsgivere skulle indfryse feriepenge fra 1.9.2019 – 31.8.2020, som med tiden skal indbetales til en fond. Det er pligtigt at indbetale feriepenge for personer som forlader arbejdsmarkedet. For øvrige medarbejdere med ferie med løn, kan virksomheden beholde pengene og skylde dem til Fonden indtil personerne forlader arbejdsmarkedet.

Det koster dog en rente, hvis man ønsker at skylde pengene til fonden.

Udbetalte indfrosne feriepenge.
Det er uden betydning, om medarbejderne har fået udbetalt deres feriemidler helt eller delvist. Arbejdsgiver skylder stadig pengene til fonden ”Lønmodtagernes feriemidler”.

Eksempel december 2022
Man beholder feriepengene, men ønsker at betale dem i december 2022. Det kan man gøre frivilligt, uanset at personerne ikke har forladt arbejdsmarkedet endnu.

Der skal på sædvanligvis vis betales rente for perioden 1. september 2020, til renten beregnes henholdsvis i maj 2021 og maj 2022. Rente opkræves i juli måned.

Til juli 2023 får arbejdsgivervirksomheden et brev, hvor der står, hvor meget virksomheden skal betale i indeksering/rente af de feriemidler, virksomheden har beholdt i perioden fra sidste indeksering i maj 2022 til betalingstidspunktet i december 2022.

Indeksering løber fra juni-maj, og derfor skal virksomheden det år betale en indeksering for syv måneder (juni-december).

Eksempel april 2021
Første år man skylder pengene (2020-2021) skal der skal betales indeksering/rente fra 1.9.2020 til betalingstidspunktet. Lad os antage at man betaler i april 2021.

Indekseringen i perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 udgør 1,5 pct. årligt, således at indekseringsfaktoren er 1/12-del af indekseringsfaktoren pr. påbegyndt kalendermåned.

I denne situation, skal der betales rente fra sep. 2020 – april 2021. Det er en betaling som nogle ønsker at undgå, især hvis man i forvejen betaler negativ rente for at have penge stående i banken.

Likviditetsberedskab
Det skal dog hele tiden overvejes om virksomheden har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab. Pengene til fonden kan betales frivilligt, eventuelt delvist. Det kan være en fordel fortsat at skylde, hvis man ønsker at gælden skal indgå i et løbende likviditetsberedskab. Og det kan være en fordel for virksomheder med overskudslikviditet at foretage frivillig indbetaling.

Man kan frivilligt indbetale her.

 

Kontakt mig hvis du vil vide mere

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.