Nyhedsbrev januar 2021

Først vil jeg ønske dig et godt nytår.

Dernæst vil jeg nævne, at jeg har nødsaget mig til at rette lidt på mine timepriser. Revisionsbranchen bliver i denne tid belastet med gebyrer og undersøgelser vedrørende kontroller med hvidvask og terrorfinansiering – omkostninger der ikke lige kan lægges over på den enkelte kunde.

Men da disse gebyrer m.m. ikke vedrører bogføringsopgaver, bliver timeprisen for bogføringsopgaver holdt uændret for 3. år i træk.

Mine aktuelle timepriser fremgår altid af min hjemmeside: https://he-revision.dk/priser/


Der er kommet nye og forberede afskrivningsregler:
Staten betaler nu mere til virksomheder, som køber aktiver. Det er en politisk aftale som forbedrer reglerne, som kun delvist er vedtaget ved lov. Den indgåede politiske aftale har flertal, og forventes vedtaget snarest.

Straksafskrivninger
Hvis man køber et aktiv op til 14.100 kroner, kan det skattemæssigt fradrages i anskaffelsesåret. Grænsen er aftalt forhøjet til 30.000 kroner (2020 niveau).

Man ville under alle omstændigheder få skattefradrag for hele aktivets anskaffelsessum. Hvis det lå i grænsen mellem 14.100 kr. og 30.000 kroner ville aktivet efter de eksisterende regler skulle aktiveres og afskrives. En afskrivning som skulle ske efter saldometoden med 25% om året. Man ville altså opnå fradraget under alle omstændigheder, men over tid.

Forhøjelsen af grænsen til 30.000 kroner gælder anskaffelser som foretages den 23. november 2020 og senere.

Mere fradrag end omkostningen
Hvis en virksomhed anskaffer fabriksnye anskaffelser i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022, kan der foretages skattemæssige afskrivninger på 116% af anskaffelsessummen. Reglen vil gælde for vare- og lastvogne, men ikke for personbiler og skibe, og heller ikke for maskiner, der drives af fossile brændsler.

Det er endnu usikkert hvordan dette spiller sammen med reglerne for straksafskrivninger på mindre aktiver, altså om man får merfradraget selvom der sker straksafskrivning fordi man kommer under beløbsgrænsen for straksafskrivning.

Det er også usikkert hvad der skal ske hvis man sælger aktivet. Et eksempel kunne være at man skal genbeskattes af de tidligere tillagte 16% til skattefradraget, eller at man skal genbeskattes af den del af merfradraget som er tilbage i salgsåret. Der kommer dog formentligt værnsregler som skal forhindre snyd med ordningen, fx aktiver der købes og sælges flere gange for at opnå skattebesparelser.

Endeligt er det usikkert om egen-fremstillede aktiver opfylder krav til merfradraget.

Skattebesparelsen over årene udgør 3.520 kroner for hver 100.000 kr. der investeres (22% af 16.000 kroner). Hvis man køber et aktiv til 100.000 kroner skal der afskrives 25% af 116.000 kroner i det første år, 25% af 87.000 kroner i det andet år osv. Den faktiske skattebesparelse er 880 kroner i det første år (selskabsskat 22% x afskrivning 25% x 16.000 kr.).

Omkostninger til forskning og udvikling
I indkomstårene 2020, 2021 og 2022 kan der foretages fradrag med 130 % af de afholdte udgifter.

For indkomståret 2020 er der et loft over skattefradraget på 845 mio. kr. pr. virksomhed. Loftet er 910 mio. kr. for indkomstårene 2021 og 2022. Ved sambeskatning gælder loftet for alle de sambeskattede virksomheder under et.

Hvis der anvendes 100.000 kroner til forskning og udvikling, kan der dermed skattemæssigt fratrækkes 130.000 kroner. Merfradraget på 30.000 kroner svarer til en skattebesparelse på 6.600 kr. (22% x 30.000 kr.).

Bogføring
Det er relevant at registrere i bogføringen om aktiver (uanset om de straks-fradrages eller aktiveres) opfylder reglerne for fabriksnye anskaffelser fra 23. november 2020 til udgangen af 2022, og typen af aktiv, og dermed om der kan tillægges 16% til den skattemæssige anskaffelsessum.

Tilsvarende er det relevant at registrere omkostninger til forskning og udvikling i bogføringen separat, hvis de opfylder betingelserne for yderligere 30% skattefradrag.

Endelig er det naturligvis relevant at registrere hvorvidt anskaffelse af aktiver sker før eller efter den 23.11.2020.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.