Nyhedsbrev december 2020

Kundekendskab – hvidvask og risiko for terrorfinansiering

Jeg er en offentlig godkendt revisor og dermed underlagt en skrap lovgivning med krav, der ikke bliver mindre år for år.

De områder, hvor politikerne særligt har deres opmærksomhed i disse år, er risiko for hvidvask og rådgivers kundekendskab til sine kunder. Tænk bare på Danske Bank.

Jeg skal således på en helt anden og mere konkret måde dokumentere alle mine kunders økonomiske forhold end tidligere.

Et område er obligatorisk billed-id på alle kunder. Dette vil jeg indhente løbende de næste måneder.

Et andet område er dokumenteret kendskab til kundens private økonomi. Er du allerede en kunde, hvor jeg er involveret i din personlige selvangivelse, mærker du ingen forskel. Men hvis jeg hidtil kun har assisteret omkring dit selskab / dine selskaber, skal jeg fremover bede om den personlige årsopgørelse fra Skattestyrelsen.

Et tredje område er dokumenteret kendskab til kundens øvrige forhold; hvilke ydelser har kunden brug for. Og hvorfor. Hvordan er kundens juridiske struktur og meget andet. Er du allerede en kunde, der får en eller anden form for en revisorerklæring på din virksomheds årsregnskab, mærker du ingen forskel.

Men får du ingen erklæring på et årsregnskab, eller måske kun assistance fra min side til din selvangivelse, skal jeg fremover grundigt beskrive dine og din virksomheds forhold. Det vil alt andet lige medføre en fordyrelse af min hjælp.

Ingen kunde vil fremover kunne få løst tilbagevendende opgaver med selvangivelse, regnskab m.m. for under to hele timers arbejde fra min side. Dette forhold vedrører naturligvis kun dig, der har været vant til at få udarbejdet et lille årsregnskab med én times arbejde fra min side. Det gælder ikke løbende opgaver igennem regnskabsåret med løbende rådgivning om dette og hint. Her vil jeg stadig registrere ned til 15-minutter tidsforbrug.

Du vil til enhver tid kunne finde mine aktuelle timepriser på min hjemmeside: https://he-revision.dk/priser/

 

Corona i regnskabet

Der vil være påvirkning af de fleste årsregnskaber i 2020 som følge af Coronavirus. Vi kigger på klasse B (for selskaber mv.).

Ledelsesberetning
Der er krav om at man beskriver dels virksomhedens væsentligste aktiviteter, samt beskriver væsentlige ændringer til virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold (der kan være mange forhold som følge af corona). Der kan også være beskrivelser af efterfølgende begivenheder samt usikkerheder, som anføres i ledelsesberetningen. De bliver i øvrigt gentaget i noterne.

Resultatopgørelse
Der skal dels ske indregning af modtaget/tilgodehavende kompensation, dels ske indregning af de følgeomkostninger som er en konsekvens af coronavirus. Begge dele skal periodiseres korrekt, og der skal tages stilling til eventuelle tilbagebetalingskrav eller yderligere tilgodehavender (uanset om man har ansøgt på balancetidspunktet eller ej).

Balance
Der kan være potentielle nedskrivninger af en del aktiver som følge af coronavirus. Og der skal i balancen ske indregning af yderligere tilgodehavende kompensation eller forpligtelse til tilbagebetaling af kompensationen (som begge opgøres sammen med slutopgørelsen for kompensationen).
Der skal tages stilling til indregning af evt. indskud på skattekontoen samt forudbetalt moms og a-skat mv. På skattekontoen kan også indgå et rentefrit lån fra staten, som der regnskabsmæssigt skal tages stilling til.
Yderligere tilgodehavende kompensation samt forpligtelse til tilbagebetaling, må ikke modregnes vedr. de forskellige kompensationsordninger, men der skal ske indregning af både tilgodehavender og gæld, altså bruttoindregning.

Noter
Det er i noterne relevant at anføre hvis der er usikkerhed ved indregning af måling. Ligesom det er relevant at anføre hvis der er usikkerhed om virksomhedens evne til fortsat drift. Det kan også være relevant at anføre en note selvom der ikke er usikkerhed om fortsat drift, som netop beskriver at der ikke er usikkerhed.

Det er også relevant at anføre note om efterfølgende begivenheder, hvis der er sket forhold efter balancedatoen som er betydende for regnskabslæser.

Virksomheden skal oplyse om resultatopgørelsesposter som er særlige. Det er fx relevant at beskrive modtaget Coronakompensation, afværgeomkostninger, nedskrivninger af aktiver mv.

Det er også relevant at beskrive ændringer i regnskabsmæssige skøn. Dem kan der være en del af i 2020 som følge af coronavirus.

Under personaleomkostninger er det relevant at tage stilling til hvordan man viser personaleomkostninger, samt antal beskæftigede, hvis der er sket hjemsendelse med/uden lønkompensation.

Ej fortsat drift
Hvis virksomheden ikke kan/skal fortsætte sin aktivitet (et tydeligt eksempel er en minkfarm), skal indregning og måling samt opstilling og klassifikation tilpasses afviklingen. Lidt populært sagt kan man sige at regnskabet 2020 skal omformes til realisationsprincippet. Sammenligningstallene er det eneste der ikke påvirkes, men ellers bliver hele regnskabet påvirket.

Mere tid
Det må forventes at du og jeg skal bruge ekstra tid til alle disse potentielle forhold, i 2020 regnskabet.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.