Nyhedsbrev december 2019

Hermed sender jeg mit nyhedsbrev for december måned.

 

Kørselsgodtgørelse i 2020

Som det måske er dig bekendt, falder taksterne for kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag for 2020 i forhold til 2019.

Selv om den skattefrie kørselsgodtgørelse kun falder med få øre, kan det få store konsekvenser, hvis ikke satsen rettes inden lønnen beregnes for januar 2020.

Skattestyrelsen har tidligere fastslået, at en overskridelse af den fastsatte takst med blot én eller to øre medfører, at hele den udbetalte kørselsgodtgørelse bliver skattepligtig for modtageren.


Ulovlige udlån fra selskab til ejer eller ledelse

Erhvervsstyrelsen har indskærpet over for landets offentlig godkendte revisorer, at vi efter reglerne uden tøven skal indberette ulovlige lån fra selskab og til ejer/ledelse. Indberetningen skal ske til SØIK (Bagmandspolitiet). Vi må ikke i den forbindelse meddele vores kunde (dig) at der er sket indberetning. Denne indberetning skal ske uanset om vi afgiver en erklæring på regnskabet eller ikke.

Også ulovlige udlån fra selskab til ejer/ledelse, der er sket som følge af uheld med forbyttet dankort og/eller fejloverførsler fra bank til bank, skal indberettes. Der eksisterer ingen beløbsmæssig bagatelgrænse.

 

Nye regler for reelle ejere

10. januar 2020 træder nye regler om reelle ejere i kraft. Det medfører nye pligter for alle selskaber.

 

Udleveringspligt

Der er krav om at selskaber og andre virksomheder, foreninger, fonde mv. registrerer sine reelle ejere. Og der kan ske tvangsopløsning, hvis der ikke sker registrering.

Der har ikke været ubetinget krav om, at virksomheden skal udlevere oplysninger om sine reelle ejere til revisor, eller andre som er omfattet af Hvidvaskloven. Denne pligt indtræder per 10.1. 2020. Dvs. som selskab eller anden virksomhed som skal registrere sine reelle ejere, er man forpligtet til at give oplysningerne om reelle ejere videre til bank, advokat, revisor, ejendomsmægler og andre som er omfattet af hvidvaskloven. En oversigt over de omfattede virksomheder kan findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere, bilag 1.

 

Find dine reelle ejere

Når du som selskabsleder anmoder ejere eller potentielle ejere om at give oplysninger om deres ejerskab, er de nu forpligtet til at give korrekte oplysninger tilbage til virksomheden om ejerskabet.

Virksomheden skal herefter registrere oplysningerne om de reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at virksomheden er blevet bekendt med, at der er sket ændringer i de reelle ejerforhold. ”Hurtigst muligt” betyder uden ugrundet ophold, dvs. man må ikke uden grund vente flere dage med registreringen.

Virksomheden skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer i de registrerede oplysninger om de reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse skal fremlægges på det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten. Hvis der ikke er et sådant møde, kan det være hensigtsmæssigt at tage med i generalforsamlingsreferatet eller lignende, at man har undersøgt forholdene.

Bemærk at virksomheden skal opbevare dokumentation for oplysningerne om reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør.

 

Mangelfuld registrering eller dokumentation

Nu kan der også ske tvangsopløsning hvis der er sket mangelfuld registrering eller man har mangelfuld dokumentation for sine reelle ejere (dette trådte i kraft 1.7.2019).

Mangelfuld registrering omfatter fx: 1) manglende registrering af visse reelle ejere, fx hvis kun 1 er registreret, men der i virkeligheden er flere, 2) at der ikke er registreret oplysninger om arten og omfanget af det reelle ejerskab, 3) at en forkert person er registreret som ejer eller 4) at en reel ejer er registreret med forkert navn eller forkert adresse.

Mangelfuld dokumentation omfatter fx: 1) manglende dokumentation for de reelle ejere eller 2) hvis et selskab har registreret, at det ikke har reelle ejere eller ikke kan identificere reelle ejere, og selskabet ikke kan dokumentere, at det har udtømt alle rimelige identifikationsmuligheder for at identificere de reelle ejere (det er fx ikke tilstrækkeligt at notere, at den formodede reelle ejer ikke ønsker at give sig til kende).

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

Da dette er mit sidste nyhedsbrev inden jul, vil jeg benytte lejligheden til – lidt tidligt – at ønske dig en god jul.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.