Nyhedsbrev april 2020

Jeg sender hermed mit nyhedsbrev for april måned der udelukkende handler om støtteordningerne vedrørende Coronakrisen.

Hvordan opnår jeg optimal kompensation?

 

De forskellige kompensationsordninger

Mange virksomheder er påvirket af Coronakrisen, de fleste i negativ retning, og oplever større eller mindre omsætningsnedgang. Blandt andet fordi mange virksomheder er pålagt lukket af staten. Mange spår et samlet fald i bnp i 2020 af samme årsag. For at modvirke de negative konsekvenser, har staten indført en række kompensationsordninger, for at afbøde situationen. Det er fx kompensation til omkostninger efter en aflysning af et større arrangement med over tusind deltagere (500 hvis særlig risikogrupper), refusion af sygedagpenge i forbindelse med coronavirus herunder karantæne, udskydelse af afregningen for moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, lånegaranti hos vækstfonden mv.

 

Lønkompensation
En af de formentlig ofte anvendte, er kompensation for hjemsendte medarbejderes løn. Efter denne dækker staten en andel af lønnen for medarbejdere som er sendt hjem med fuld løn uden at arbejde på grund af omsætningsnedgang som følge af Coronakrisen. Staten dækker 75% af funktionærens løn og 90% af ikke-funktionærens løn, dog maksimalt 30.000 per medarbejder per måned. Lidt afhængig af hvilke medarbejdere du har, og hvor meget løn de får, skal virksomheden betale en større eller mindre andel af lønnen selv, mens staten betaler den anden del. Hvor stor en del, må der laves konkret opgørelse over. Vi kan assistere med en sådan opgørelse hvis ønsket. Du skal hjemsende mindst 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Ansøgningen er åben på virk.dk og er forholdsvis ukompliceret at søge. Er du i tvivl om hvor meget du kan søge, og hvor meget den enkelte medarbejder kommer til at arbejde i hjemsendelsesperioden, skal du søge om fuld støtte pr. medarbejder og efterregulere til efteråret. Og tilbagebetale eventuelt for meget modtaget tilskud.

 

Kompensation for omsætningsnedgang
Ved kompensation for omsætningsnedgang til virksomhedsejere kan ejer af personligt ejet virksomhed eller selskab få økonomisk kompensation for 75% af et forventet omsætningstab i perioden 9.3.2020 – 8.6.2020. Omsætningen skal være faldet med mindst 30% som følge af coronavirus. Kompensationen kan maksimalt udgøre 23.000 kr. per måned (per CPR-nummer, hvis der er flere ejere der ejer mindst 25%, og arbejder i virksomheden, som maksimalt må have 10 fuldtidsansatte). Ordningen for omsætningskompensation åbnede den 1. april 2020.

Vedhæftet denne nyhedsmail finder du vejledningerne i at søge. Der er to vejledninger: én for selskaber (ApS, A/S, IVS) og en for personligt drevne virksomheder herunder I/S. Vejledningen for selskaber er uklar med hensyn til, at den dækker selskaber. Det står ikke tydeligt på side 1.

Omkring dokumentation for omsætning er vejledningerne også uklare. Man kan ikke dokumentere sin omsætning entydigt for referenceperioden 1. april – 30. juni 2019 ved at indsende sin momsangivelse, hvis man betaler halvårsmoms. Men gør det alligevel

Der er også problemer med forståelse for arten af dokumentation, hvis man arbejder i sit eget selskab, men uden at få løn.

Det vigtigste med ansøgningen, hvis du ellers er berettiget til støtte, er at ansøge med så få afvigelser som muligt fra standardopfattelsen i systemet og så gå ned i detaljerne til efteråret, når den endelige støtte skal opgøres.

Der er ikke krav om revisorbistand ved denne ansøgning. Du kan til efteråret komme ud for at blive udtaget til stikprøvevis kontrol, hvor jeg sandsynligvis skal afgive en erklæring om dine forhold. Men kun hvis din ansøgning bliver udtaget.

 

Kompensation for faste udgifter
Ved kompensation for faste udgifter kan du blive kompenseret en del af dine faste udgifter, hvis omsætningen er faldet mindst 40% eller du er tvunget til at lukke som følge af bekendtgørelse. Udgifterne er fx husleje, leasing, renteudgifter, afskrivninger, uopsigelige kontrakter mv. Der er ikke åbnet for ansøgninger for faste udgifter, ligesom der ikke er udstedt bekendtgørelse.

Se også lovforslag L157 som fordobler / firedobler straffen for snyd med kompensationspakker, for at undgå for stor kreativitet.

Da ansøgning om kompensation for faste udgifter har et loft på 60 mio. kr. pr. virksomhed, stilles der store krav til ansøgningen og den efterfølgende kontrol. Det betyder, at jeg skal ind over ansøgningen med en erklæring med høj grad af sikkerhed. Da det offentlige ikke har mulighed for at kontrollere alle ansøgningerne, stiller man derfor store krav til revisor i den forbindelse.

De store krav til revisor betyder, at jeg i mit arbejde med kontrollen af ansøgningen og den efterfølgende kontrol, skal overholde så mange formalia, at mit arbejde alene omkring ansøgningen vil koste mellem 3.000 og 5.000 kr. plus moms. Men går din ansøgning igennem vil du få refunderet 80 % af min regning.

Ud fra dine årsregnskaber/bogføring/selvangivelse for tidligere perioder danner vi os i disse dage et overblik over dine muligheder for at søge om ordningerne. Jeg vil inden for få dage kontakte dig direkte, hvis jeg mener du er berettiget til at søge, og hvordan jeg kan hjælpe dig bedst muligt.

 

Frist for regnskab og selvangivelse udskydes
Som følge af de massive problemer med Corona, og revisorers travlhed som følge af samme, bliver fristen for regnskabet og selvangivelse udskudt. Regnskabsfristen for selskaber bliver udskudt tre måneder. Årsrapporten for kalenderåret 2019 som normalt har frist den 31.5.2020, bliver dermed udskudt til 31.8.2020. Selvangivelsesfristen for både selskaber og personer, herunder lønmodtagere bliver udskudt til 1.9.2020.

Hvis du ikke har særlige ønsker om at udnytte udsættelsesfristen mest muligt, vil vi fortsat udarbejde årsregnskaber og selvangivelser med henblik på aflevering 31. maj for selskaber og 30. juni for personligt drevne virksomheder.

Men med det forventede ekstraarbejde, der nu dukker op med at assistere jer med at søge støtteordningerne, er det ikke sikkert andet, end at nogle af jer må vente med at få udarbejdet årsregnskab/selvangivelse til juli måned.

Se vejledninger til ansøgning om kompensation her:

Enkeltmandsvirksomhed
Selskab

 

Kontakt mig hvis du vil høre mere.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.