Inflation

Kan du huske tilbage i 70’erne og 80’erne, da vi havde en meget høj inflation? Det har vi ikke haft i rigtig mange år siden.

Men alene fra februar 2021 til februar 2022 steg nettoprisindekset 4,89 %. Og det bliver sandsynligvis kun værre.

Derfor er det vigtigt, at du husker at tilpasse dine salgspriser, timepriser og andre satser der har med din omsætning at gøre.

Ikke alle mine kunder kan blot skrue op for deres salgspriser. Men det er vigtigt for din virksomheds indtjening, du hele tider er opmærksom på, hvordan du maksimerer dine salgspriser så meget som muligt i forhold til det marked, du er på.

Ingen vil takke dig når året 2022 er gået, og du står tilbage med en reduktion i dit overskud på 5 – 10 % fordi du var for ”flink”.
 

Sidste frist for indsendelse af selskabers regnskaber udskydes med én måned

Fremadrettet skal årsrapporter for selskaber først skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. For regnskabsåret, der slutter med udgangen af 2021, vil det være den 30. juni 2022.

Dette vil ikke bare gælde for regnskabet for kalenderåret 2021, det vil fremadrettet være en permanent ændring.

Ikrafttrædelsen
Der er ikke fremsat lovforslag endnu. Jeg gætter på at reglen kommer til at gælde for regnskabsår der starter 1.1.2021 eller senere. Der er formentlig ikke meget tvivl om at ændringen dermed vil gælde for årsrapporter som dækker kalenderåret 2021. Der er derimod mere tvivl, om reglen om udskydelse også vil gælde for et skævt regnskabsår der starter før den 1. januar 2021. Hvis en virksomhed eksempelvis er stiftet 1. oktober 2020, og første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen 1. oktober 2020 til 31. december 2021, er det endnu uvist om reglen vil komme til at gælde. Det fremtidige lovforslag om ændring af årsregnskabsloven, vil bringe klarhed over dette forhold.

Udskydelsen af fristen vil ikke ændre voldsomt meget på mine arbejdsrutiner.

Som udgangspunkt gøres regnskaber og selvangivelser færdige i den rækkefølge vi modtager materialet.

Dog har I kunder forskellige frister, som skal overholdes.

Andelsboligforeninger skulle gerne have afholdt deres generalforsamling inden udgangen af april. Afhængig af deres vedtægters bestemmelser. De kommer derfor i første række.

Dernæst var det selskaberne, der skulle indsende årsrapport senest den 31. maj. Denne frist bliver så nok udskudt til den 30. juni.

Alle, der skal aflevere selvangivelse, har frist til den 1. juli.

Så udskydelsen af fristen har kun betydning for dig, der med et selskabsregnskab kommer i sidste øjeblik i slutningen af maj måned. Udskydelsen af fristen letter desværre ikke mit arbejde på nogen måde.

Ind i mellem alle regnskaberne er der stadig plads i min kalender til dig, der kommer med andre opgaver end regnskaber og selvangivelser.

 

Fortsat god weekend.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.