Nyhedsbrev maj 2020

Denne måneds nyhedsbrev omhandler udelukkende emner omkring Coronakrisen.

 

Skattefrit momslån

I går blev der åbnet for, at du kan søge om at få udbetalt den moms, som du betalte 2. marts 2020.

Momsbeløbet overføres til virksomhedens skattekonto og bliver derfra udbetalt til din virksomheds nem-konto.
Beløbet udbetales kun fra skattekontoen, hvis udbetalingsgrænsen er justeret dertil.
Den udbetalte moms er en rentefri kredit, som staten yder til din virksomhed.

Muligheden for at søge udløber den 15. juni 2020. Lånet skal være indbetalt på skattekontoen igen senest den 1. april 2021.

Er du i tvivl om at du skal søge, eller om du overhovedet har brug for det rentefrie momslån, kan du vælge at søge alligevel, forhøje udbetalingsgrænsen på virksomhedens skattekonto og lade den udbetalte moms blive på skattekontoen. Så har du en likvid reserve, som du indtil 1. april 2021 kan trække på.

 

Kompensationspakker og misbrug

De mange mia. kr. i coronavirus-kompensation kan måske være tillokkende at misbruge. Men hvad er konsekvenserne?

 

Eksempler på misbrug
Der kan være eksempler på at man forsøger at manipulere lidt eller meget for at blive stillet mere gunstigt i forhold til kompensationsordningerne.

Ved ordningen om kompensation for tabt omsætning for selvstændige, skal man have et omsætningstab på mindst 30%. Og ved ordningen om kompensation for faste omkostninger kræves der et omsætningstab på mindst 35%. Hvis man nu undlader at indregne indtægter i kompensationsperioden, eller forsøger at udskyde indtægter fra kompensationsperioden til efter kompensationsperioden, vil man kunne påstå en større omsætningsnedgang end reelt, og dermed få ret til mere kompensation. Man vil også i nogle tilfælde kunne opnå en større kompensation, hvis man indsender oplysninger om en større omsætning i referenceperioden, end reelt.

Der kræves minimum 12.500 kr. i faste omkostninger over en tre måneders periode, som kan kompenseres, hvis man søger om kompensation for faste omkostninger. For en virksomhed med lidt færre faste omkostninger, kan det måske virke tillokkende at skrue lidt op for sine faste omkostninger selvom det ikke er reelt, for lige at komme over grænsen.

Nogle kompensationsordninger kræver tilbagebetaling hvis man har en indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Det kan måske lokke nogle til at undlade at medtage en del af indtægterne på selvangivelsen, så man holder sig lige under grænsen.

Eller man forsøger måske ikke tilstrækkeligt at begrænse sit tab perioden, fordi ”staten alligevel kompenserer tabet”.

Men de ovenstående eksempler er (selvfølgelig) ikke tilladt.

 

Hvidvask
Vi opfordrer til at være opmærksom på at misbrug af ordningerne i mange situationer er omfattet af hvidvaskloven. Der er fx tale om de situationer hvor man uberettiget modtager eller skaffer sig selv eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.

Revisor, godkendt som ikke-godkendt, bogholder, bank mv. er omfattet af hvidvaskloven, og har en forpligtelse til at underrette Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Bagmandspolitiet), hvis man bliver opmærksom på hvidvask, eller får en mistanke som ikke kan afkræftes.

 

Forhøjede straffe
I starten af april 2020 vedtog folketinget en lov som forhøjer straffen for kriminalitet i forbindelse med coronavirus. Det omfatter for eksempel tyveri af håndsprit fra et hospital. Men også misbrug af kompensationsordningerne, er omfattet, og vil udløse firdobbelt straf i forhold til det normale.

Hvis en erhvervsdrivende således afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med en ansøgning om støtte fra en hjælpepakke, som medfører udbetalt støtte på 1 mio. kr. vil dette således kunne medføre en fængselsstraf på 4 år.

Som eksempel på tillægsbøde: en økonomidirektør i en virksomhed har hjulpet til uberettiget at opnå en økonomisk vinding på 1 mio. kr. til virksomheden ved uberettiget at opnå støtte fra hjælpepakker. Et sådan tilfælde vil medføre fængselsstraf x 4, samt en tillægsbøde på 4 mio. kr. til økonomidirektøren parallelt med fastsættelse af en bøde og konfiskation af den opnåede vinding hos virksomheden.

Bemærk at den forhøjede staf kan pålægges hvis der er opnået eller bare søgt opnået støtte mv. Der er dermed forhøjet straf, hvis en person eller virksomhed har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger med forsæt til svigagtigt at opnå kompensation, uanset om kompensationen er opnået eller ej.

Loven om forhøjede straffe (lov 349) er med andre ord, ikke for sarte sjæle.

 

Faste omkostninger – skal jeg søge kompensation nu?

Ordningen bliver opdateret – skal jeg vente eller søge nu?
Ændringer blev aftalt blandt politikerne 18.4.2020

Det er aftalt at ordningen forlænges med perioden 9. juni til og med 8. juli (1 måned). Ansøgere vil skulle ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8. juli, dvs. virksomheder vil skulle søge to gange. Der er endnu ikke kommet lovgivning til dette. Dvs. vi ved ikke præcist hvordan man har tænkt sig denne udvidelse. Vi gætter på at udvidelsen kommer til at ske proportionalt / forholdsmæssigt, og således ikke medfører en ekstra revisorerklæring.

Samtidig sættes minimumsgrænsen for omsætningstab ned til 35%. Det er nu på 40%.

Der er nu et maksimum på 60 mio. kr. i kompensation per virksomhed. Dette ændres fremadrettet til 110 mio. kr., men samtidig indføres en udbyttebegrænsning, således at man ikke må udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb i 2020 og 2021 hvis man modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation.

For at være omfattet af ordningen om kompensation for faste omkostninger, skal man have faste omkostninger for minimum 25.000 kr. i en tremåneders periode. Grænsen nedsættes til 12.500 kr., stadig for en tremåneders periode.

Man skal reducere sin kompensation hvis man har haft underskud sidste år. Dette ændres formentlig også, således at reduktionen kan omfatte maksimalt 50% af underskuddet sidste år. Det er usikkert hvordan denne regulering af overkompensation eller underkompensation vil blive udført i praksis.

For de virksomheder, som på grund af helt ekstraordinære omstændigheder har underskud i 2019, men ellers kører med overskud, vil der, såfremt det er muligt, blive anvendt en anden referenceperiode end 2019 for underskuddet. Dette kommer måske til at bero på at underskuddet fra tidligere skyldes for eksempel klimainvesteringer, energieffektiviseringer, ekstraordinær vækst og ressourceforbrug, så det sikres, at der ikke overkompenseres og ydes kompensation til virksomheder med ineffektiv drift.

Mange af tilpasningerne kræver statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen. Også dette bidrager til usikkerhed.

Endelig er der en del tvivl om, hvilke ”faste omkostninger” der er omfattet af kompensationsmuligheden.

 

Nu eller senere – anbefaling
Ovenstående bebudede ændringer medfører en række usikkerheder. Derfor kan det være en fordel at vente med at ansøge om kompensation, til disse usikkerheder er afklaret, antageligt i løbet af et par uger.

Omvendt vil der være visse virksomheder som har brug for at ansøge, for at få en udbetaling så snart som muligt, så der er penge til at videreføre virksomhedens drift. Disse virksomheder vil så opleve en eller flere efterreguleringer for at imødekomme ovenstående ændringer.

Det taler for at ansøge nu, at der under alle omstændigheder skal søges en ekstra gang for at blive omfattet af den ekstra måned. Omvendt koster det flere penge hvis rådgiver skal have fat i sagen flere gange.

Så lidt afhængig af hvilken situationen man står i, er det en fordel at vente med ansøgning, eller søge nu. Medmindre man akut har brug for pengene, er det vores generelle anbefaling at afvente situationen til ovenstående er afklaret.

 

Frister
Som det er nu, skal der søges senest 30.6.2020. Hvornår den nye ansøgningsfrist bliver, vides ikke. Måske bliver søgningen for de eksisterende 3 måneder ved med at være 30.6.2020, og så kommer der en ny ansøgningsfrist for den ekstra måned.

Vi formoder at alle ændringerne bliver implementeret med at bagudvirkende kraft.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.

 

Med venlig hilsen
HE Revision

Henrik Eriksen
Registreret revisor

Tlf.: 58 35 12 10
www.he-revision.dk

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.