Revisors arbejdsopgaver ved assistance

Når et regnskab er påført erklæring om assistance, har dets læser sikkerhed for at revisor:

  • besidder den fornødne professionelle kompetence
  • har udvist den nødvendige omhu
  • er ansvarlig for regnskabets opstilling
  • har gennemlæst regnskabet
  • har kontrolleret og rettet åbenlyse fejl og mangler.


Med erklæring om assistance på regnskabet står revisor således inde for, at en række grundlæggende betingelser og kvaliteter er opfyldt – uanset at erklæringen er afgivet uden nogen form for sikkerhed for regnskabets rigtighed.

Men regnskaber udført med revisorassistance giver ikke revisor mulighed for at påpege utilfredsstillende forhold. I modsætning til review, hvor revisor kan tage forbehold (give anmærkning), gives i sådanne tilfælde to muligheder:

  • At meddele kunden, at revisor ikke ønsker at udføre opgaven eller
  • At efter samråd med kunden at opgradere arbejdet og give regnskabet erklæring om review med de(t) relevante forbehold.


En erklæring om assistance er et formelt signal til regnskabslæseren. Kunden kan desuden bede revisor om yderligere afstemningsarbejde, fx opgørelse af debitor- og kreditorkonti. Dette giver dog ikke revisor mulighed for i sin erklæring om assistance at udtale sig om sikkerhed.

Ved en erklæring om assistance har revisor pligt til skriftligt at dokumentere sit kendskab til kunden. Derimod er der ikke krav om, at selve arbejdet dokumenteres gennem forelæggelse af tjeklister eller lignende.

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.