Nyhedsbrev september 2016

Regeringens skatteplaner

Hvor er der noget at hente for mig? Og for samfundet?

Fradrag for egenkapital
Det lyder næsten for godt til at være sandt. Fra 2019 kan selskaber få fradrag med ca. 3% af øget egenkapital. Hvad ’øget’ betyder, er ikke specificeret. Formålet er at få virksomheder til at øge egenkapital i stedet for at øge gæld. Hvis man øger egenkapitalen med 1 mio. kr., vil fradraget være på op til 30 tkr.

Lavere skat på aktie- og kapitalindkomst
27% skat på aktieindkomst foreslås fra 2018 nedsat til 25 %. Aktieindkomst mellem 51.700-150.000 kr. skal beskattes med 35% (mod 42% i dag). Indkomst over 150.000 år beskattes stadig med 42%. Der er dobbelte bundfradrag for ægtefæller. Måske kan det godt svare sig for dig at udskyde en planlagt gevinst på aktier. Samtidig foreslås det at positiv kapitalindkomst udgår af topskattegrundlaget, og der skal efter regeringens plan således ikke betales topskat af positiv kapitalindkomst fremadrettet. Dermed bliver højeste skattesats for positiv kapitalindkomst ca. 37%.

Forsknings og udviklingsaktiviteter – ekstra fradrag
Der skal være ekstra incitament til forskning og udvikling. Derfor foreslår regeringen fra 2017-2025 at indføre et ekstrafradrag på 50 % (fradrag i alt 150%) for mindre og 25 % (fradrag i alt 125%) for store virksomheder for merinvesteringer i forskning og udvikling.

Tre års skattefrihed til IVS’er
Iværksætterselskaber (IVS’er) får fra 2017-2022 mulighed for at tjene op til 7 mio. kr. skattefrit. Skattefriheden vil gælde i virksomhedens første 3 år. Iværksætterselskaber kan i øvrigt stiftes med en kapital ned til 1 kr., så her er en mulighed for alle, som går rundt med en iværksætter i maven. Efter planen må selskabet ikke udlodde udbytte i samme periode, men godt udbetale løn til arbejdende indehaver. Det er lidt farligt at stille dette forslag, idet det evt. kan få nogen til at udskyde opstarten på deres ny virksomhed / stiftelsen af IVS, fordi man venter på at se, hvordan reglerne bliver udformet, således at man kan blive omfattet af skattefriheden.

Topskat
Det er regeringens forslag at sænke topskatten fra 15% til 10% for indkomster mellem den nuværende grænse (507.935 kr.) og 1 mio. kr. Det giver en maksimal skattebesparelse på 22.635 kr. årligt. Efter planen nedsættes de 5 procentpoints med 2,5 procentpoints i 2017 og yderligere 2,5 i 2018.

Rentefradraget
Det foreslås at nedsætte rentefradraget med 5 procentpoints over 4 år, fra 2021-2025. Der skal være mindre incitament til at låne penge.

Generationsskifte af virksomheder
Det skal være nemmere og billigere at generationsskifte en virksomhed til næste generation. Frem mod 2020 er det planen at reducere afgifterne til 5 % ved overdragelse til næste generation. Det er planen at fjerne afgiften helt, således at der ikke skal betales bo- og gaveafgift eller overdragelsesafgift ved overdragelse. Dette vil der dog først blive arbejdet med frem mod 2025.

Investorfradrag (fradrag for indskud i små virksomheder)
Du kan som investor fra 2017 få fradrag for din investering i en lille unoteret virksomhed. Fradraget er på halvdelen af investeringen, dog max 325.000 kr. (investering 650.000 kr.) Dette bliver et ligningsmæssigt fradrag), og skattebesparelsen vil så være op til ca. 90.000 kr. Skatteværdien bliver således knap 14 % (90/650).

Brug pensionsordninger til investering
Det foreslås at grænsen for, hvor meget private pensionsopsparere mindst skal investere i ét selskab, for at måtte bruge af sine pensionsmidler, nedsættes fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Desuden at andelen af pensionsopsparinger under 2 mio. kr., der kan investeres i unoterede kapitalandele, forhøjes fra 20 pct. til 25 pct. Og for den del der ligger over 2 mio. kr. fjernes grænsen helt, således at hele pensionsopsparingen over 2 mio. kan investeres i unoterede kapitalandele.

Deleøkonomi
I efteråret 2016 kommer regeringen med en strategi, der skal fremme deleøkonomien. Bundfradraget i forbindelse med udlejning af helårsboliger og værelsesudlejning forhøjes med 10.000 kr. Bundfradraget ved udlejning af sommerhuse forhøjes med 5.000 kr. Derudover undersøger regeringen muligheden for at indføre et generelt bundfradrag for deleøkonomiske aktiviteter, for at øge incitamentet til at deltage i deleøkonomien (i dag skal man fx beskattes af hver eneste kr. overskud man har på udlejning af bilen på gomore).

Organisationen SKAT
SKAT får tilført ca. 7 mia. kr. fra 2017 til 2020, til at genoprette centrale funktioner, og til at foretage en opsplitning i forskellige styrelser. Derudover skal retssikkerheden omkring SKAT styrkes. Omkostningsgodtgørelse til selskaber genindføres, således at staten betaler omkostningerne, hvis et selskabet vinder en skattesag. Og på retssikkerhedsområdet, oprettes der et kontor for skat hos ombudsmanden.

Sådan bliver det sandsynligvis ikke
Nu skal der foregå en forhandling mellem partierne. Det endelige resultat vil sandsynligvis afvige fra disse forslag. Men de er måske et godt udgangspunkt for din planlægning af indkomster/fradrag i den kommende tid.

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.