Nyhedsbrev december 2017

Julegaver – hvad må jeg give?

Grænsen for den skattefrie julegave til medarbejderne er ligesom sidste år 800 kr. inklusive moms. Har virksomheden ikke i årets løb givet nogen form for skattepligtige personalegoder eller gaver til deres medarbejdere, kan disse dog faktisk modtage en julegave af en værdi på op til 1.100 kr., uden at det udløser skat. Det svarer nemlig til den øvre grænse for skattefrie personalegoder.

Gavekort
Det er stadig ikke muligt at give gavekort til den lokale handelsstandsforening eller til bestemte forretninger som julegave, uden at det udløser skat. Det gælder, uanset at gavekortet ikke kan veksles til kontanter. Nogle tror måske, at det er et forhold, som SKAT ser gennem fingre med, men det er det desværre ikke. Vi har set eksempler, hvor SKAT har krævet beskatning af gavekort helt ned til en værdi på kun 50 kr.

Julegaver i form af de såkaldte smartboxes og lignende anses ikke for gavekort, og kan derfor godt gives skattefrit som julegave. Det samme gælder digitale gavebeviser, hvor medarbejderne gives adgang til at vælge en eller flere gaver fra et katalog, hvis indhold er bestemt eller godkendt af arbejdsgiveren.

Alternative julegaver
Nogle virksomheder dropper både julefrokost og julegaver mod til gengæld at betale for en skitur for medarbejderne efter nytår. Det kan imidlertid meget nemt føre til en skatteregning for disse, selvom virksomhedens udgift er den samme. Praksis omkring den slags arbejdsgiverbetalte firmaudflugter er nemlig ualmindelig hård. Vi anbefaler derfor konsekvent, at man spørger SKAT, inden man beslutter den slags.

Gaver til forretningsforbindelser
Sådanne julegaver vil normalt altid blive klassificeret som repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret. Kun gaver, der gives til samtlige kunder eller til en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, og som er forsynet med logo/firmanavn og i øvrigt ikke koster over 100 kr. ekskl. moms, vil normalt kunne anses for reklame med fuldt fradrag.

Virksomheder, der erstatter gaven til forretningsforbindelserne med et bidrag til en indsamling til julehjælp til familier med få midler, kan fratrække dette efter reglerne for bidrag til velgørenhed. Det vil på årsbasis sige med op til 15.600 kr. og under forudsætning af, at den modtagende organisation er godkendt af SKAT. Der gælder dog ingen beløbsgrænse, hvis virksomheden modtager en passende reklame som modydelse for donationen.

Nyt produkt udarbejdet i et samarbejde mellem SKAT og revisorernes brancheforening.
Udførelse af ”moms- og skattetjek” medfører fordele hos SKAT

Hvad er det?
SKAT har aftalt med revisorerne, at revisorer kan udføre en særlig kontrol af de skattemæssige og momsmæssige forhold i din virksomhed, og at virksomheden til gengæld opnår en række fordele hos SKAT.

Hvilke fordele?
Skattemyndighederne tilbyder følgende fordele til virksomheder som får udført moms- og skattetjekket:

  • Hotline til særlig afdeling hos SKAT.
  • Fast track-ordning ved henvendelser til SKAT og gennemsigtighed ved SKATs sagsbehandling.
  • Proaktiv indsats fra SKATS side inden udsendelse af første foreløbige fastsættelse eller første rykker.
  • Mulighed for, at virksomheden offentligt kan vise, at de deltager i ordningen.
  • Mulighed for, at SKAT telefonisk forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse.
  • Fremskyndet sagsbehandling ved ligning.

 

Hvad udfører revisor?
Det er fastlagt med SKAT som aftalepart, hvad der skal udføres. Der kan ikke aftales at revisor skal udføre mindre end de handlinger der fremgår af en fastlagt aftale med SKAT. Revisor kontrollerer blandt andet:

  • Tjek af virksomhedens grundlæggende oplysninger. Revisor påser, i samarbejde med virksomheden, at oplysninger i offentlige registreringer er korrekte.
  • Tjek af regnskab og afstemninger. Du får gennemgået eventuelle erklæringer om regnskabsmæssige forhold, revisor påser, at virksomheden har foretaget afstemninger, og undersøger, om der er øvrige oplysninger, der er relevante ift. virksomhedens regnskab.
  • Tjek af momsforhold. Du får blandt andet gennemgået oplysninger om virksomhedens momsforhold, herunder virksomhedens momsindberetninger og -fradrag.
  • Du får gennemgået, om der er sket sammenblanding mellem virksomhedens og ejers private økonomi, særligt ift. udgifter, transaktioner, herunder om ejer eller nærtstående har adgang til virksomhedens ejendomme eller biler, og at de bliver beskattet korrekt af forholdene.

 

Revisor afgiver en erklæring om, hvad der er udført.

Hvornår kan jeg få det?
Revisor kan tilbyde moms- og skattetjek fra den 1. januar 2018 for indkomståret 2017. Ordningen igangsættes i første omgang som en frivillig forsøgsordning fra SKATs side.

Holdningen hos HE Revision
Det arbejde, som revisor skal udføre for den kunde, som er tilmeldt ordningen, er for langt den største del allerede arbejde, vi udfører. Vi udfører de arbejdsopgaver både løbende for vores bogføringskunder og i forbindelse med regnskabsafslutningen. Opgaverne bliver som hovedregel udført, uanset hvilken type erklæring der kommer på årsregnskabet.

Hvis du ønsker at tilmelde dig ordningen, vil vi naturligvis levere de ønskede ydelser. Jeg kan som revisor ikke blot henvise til vores normale arbejdsgange, men skal gennemgå dit materiale igen ud fra de retningslinjer, som SKAT har fastlagt. Endvidere vil mit ansvar overfor SKAT stige betydeligt, hvilket kommer til at afspejle sig i prisen for produktet.

Ud over en formel godkendelse fra SKATs side vil vores kunder, efter min opfattelse, ikke modtage særlige fordele eller ekstra tryghed ved at benytte den nye ordning. Tværtimod vil mange kunder opleve med den nye ordning, at jeg ikke kan tillade mig at tolke uklar skattelovning til kundens fordel.

Kontakt mig, hvis du vil høre mere.

Gebyr for lovpligtig bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Dette gebyr skal dække et årligt gebyr, som opkræves af Erhvervsstyrelsen hos alle landets revisorer til brug for drift er Erhvervsstyrelsen kontroller med overholdelse af reglerne.

Dertil skal gebyret dække omkostninger til anskaffelse og drift af software, der kan opfylde kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Gebyret tilskrives ved opstart af kundeforhold. Og efterfølgende én gang om året.